Logopedie

             Řeč je zvukový projev každého z nás sloužící především ke vzájemnému dorozumívání - komunikaci. Dorozumívání  je  chápáno jako „obecná  lidská  schopnost  užívat  výrazových  prostředků  k vytváření,  udržování a  pěstování  mezilidských  vztahů“.  Komunikace znamená víc než jen slova.  Jejím obsahem je naslouchání, mluvení, gesta,  mimika  a další schopnosti pro vyjádření obsahu myšlenky.
             Během vývoje řeči u dětí může docházet k narušení některé či více rovin. V takovém případě mluvíme o narušené komunikační schopnosti. Pro  děti  může  být  narušená  komunikační  schopnost  velkou  bariérou při  komunikaci  s ostatními  vrstevníky. Mezi nejčastější formy narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku patří opožděný vývoj řeči (řeč neodpovídá věku dítěte), dyslalie (špatná výslovnost jedné nebo více hlásek) a vývojová dysfázie (specificky narušený vývoj řeči).

              V naší MŠ probíhá logopedická péče 1x14 dní vždy v pondělí za přítomnosti rodičů. V rámci péče se kromě správné výslovnosti hlásek zaměřujeme  na rozvoj oblastí, které jsou nesmírně důležité pro správný vývoj řeč - jedná se o motoriku, zrakové a sluchové vnímání, jazykové roviny....
              Pro tyto účely byly mnou vytvořeny pro rodiče a děti stránky, z kterých mohou čerpat aktivity pro domácí procvičování:

www.pinterest.com/hratkynejensreci nebo fb skupinka: Hrátky nejen s řečí smiley